Apartments for elderly
Intxaurrondo, San Sebastian. Competition